TEDARİKÇİLERİMİZ* İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Değerli tedarikçimiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) uyarınca Lider Grup Sağlık Hizmetleri Medikal Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Lider Tıp Merkezi” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işleyebileceğimizi, işlenen verilerinizi kimlere hangi amaçlarla aktarabileceğimizi, kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve hukuki sebepleri ile haklarınızı size açıklamak için bu metni bilginize sunmaktayız.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Lider Grup Sağlık Hizmetleri Medikal Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup Topçu Mahallesi 1523 Sokak No:1 Elvankent Etimesgut/ANKARA adresinde faaliyet göstermektedir. (e-posta adresimiz: bilgi@lidertipmerkezi.com.tr)

 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında tedarikçilerimizin kişisel verileri; ürün ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tarafınızca tedarik edilen ürünlere ait lojistik süreçlerinin yürütülmesi, muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi ile ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yapılan sözleşme veya alınan ürün/hizmet sonucu iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini ve  mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabileceğimiz

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına, aramızdaki sözleşme kapsamında iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla işbirliği yaptığımız iş ortaklarımıza, ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmek için bankalara, yasal takip sürçlerinin yürütülebilmesi ve yasal yükümlülüklerimizin doğru ifası amacıyla anlaşmalı hukuk bürolarına, ihtarname gönderilmesi durumunda noterlere, tarafınıza ürün iadesi, belge veya bildirimlerin gönderilebilmesi amacıyla kargo şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne (PTT), muhasebe kayıt ve beyan işlemleri için yetkili mali müşavirimize ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olabilecek durumlarda diğer yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir. 

 1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, şirketimize satmış olduğunuz ürün/hizmete ilişkin fatura bilgileriniz, beyanlarınız neticesinde veya e-posta, faks ve alınan görüntülü kayıtlar gibi elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır. Söz konusu verileriniz, iş bu aydınlatma metninin 2. Maddesinde belirtilen işleme amaçları ve aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda işlenebilecektir:

Kişisel verilerinizden; adınız soyadınız, ticaret unvanınız, T.C. kimlik numaranız/hesap numaranız, iletişim adresiniz, vergi daireniz, fatura seri ve sıra numaranız, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının a bendi uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hükmüne dayanarak, IBAN veya banka hesap numaranız Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının ç bendi uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hükmüne dayanarak, telefon numaranız, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması” hükmüne dayanarak, şirketimizin ziyaret edilmesi durumunda alınan kamera kaydı görüntüleri ile tedarikçi temsilcilerinin adı soyadı, telefon numarası ise Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hükmüne dayanarak işlenebilecektir.

 1. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarıca; 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

 • Başvurunuzu, kimliğinizi teyit edici belgelerle birlikte “Topçu Mahallesi 1523 Sokak No:1 Elvankent Etimesgut/ANKARA” adresinde Şirketimize bizzat iletebilirsiniz,
 • Başvurunuzu güvenli elektronik imza veya mobil imzanız ile Şirketimizin bilgi@lidertipmerkezi.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz,
 • Başvurunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden bilgi@lidertipmerkezi.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
 • Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.

Kanunun 11. Maddesindeki haklarınıza yönelik başvurularınızı (başvuruda; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunun bulunması zorunludur) yukarıda açıklanan yöntemlerle şirketimize iletmeniz halinde başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırmakla mükellefiz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı uyarınca taleplerinize yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmadan, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınarak cevap verilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Lider Tıp Merkezi tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Şirketimiz iş bu aydınlatma metnini, ilgili mevzuatta gerçekleştirilecek değişiklik ve yeniliklere paralel olarak, değiştirme hakkına sahiptir.

Saygılarımızla.

 

LİDER TIP MERKEZİ

 

(*) “Tedarikçi”, şirketimize ürün/hizmet satan gerçek kişiler ve/veya temsilcileri ile tüzel kişiliklerin gerçek kişi temsilcilerini ifade eder.