KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Değerli hastamız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Lider Grup Sağlık Hizmetleri Medikal Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Lider Tıp Merkezi” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işleyebileceğimizi, işlenen verilerinizi kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, kişisel verilerinizi toplamamızın yöntemi ve hukuki sebepleri ile haklarınızı size açıklamak amacıyla bu metni bilginize sunmaktayız. 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Lider Grup Sağlık Hizmetleri Medikal Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup Topçu Mahallesi 1523 Sokak No:1 Elvankent Etimesgut/ANKARA adresinde faaliyet göstermektedir. (e-posta adresimiz: bilgi@lidertipmerkezi.com.tr)

 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; 

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, 
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin tarafınıza bilgi sağlanması.
 • Tıp merkezimizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi. 
 • Tıp merkezimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ifasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi. 
 • Hastaya dair yürütülen teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında laboratuvar, görüntüleme vb. faaliyetlerinin yürütülmesi. 
 • Sağlık hizmetinin finansmanının sağlanması, faturalandırma yapılması, ilaç ve tıbbi cihaz temini.
 • Hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası.
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi. 
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. 
 • Tıp merkezimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin geri bildirimlerin alınması ve değerlendirilmesi için hasta ile iletişime geçilmesi. 
 • İlaç hazırlama süreçlerinin ve ilaçların uygun bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı kontrollerinin yürütülmesi. 
 • Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi. 
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini. 
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi. 
 • Sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin verilerin mevzuata uygun olarak arşivlenmesi/saklanması. 
 • Yetkili kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir. 
 1. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabileceğimiz

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimler, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Adli makamlar, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Türkiye Eczacılar Birliği.
 • Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kuruluşlar, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşları, yetki verilmiş olan temsilciler. 
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması kapsamında özel sigorta şirketleri. 
 • Ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmek için bankalar. 
 • Muhasebe kayıt ve beyan işlemleri için yetkili mali müşavir. 
 • Yasal yükümlülüklerimizin ifası amacıyla anlaşmalı hukuk büroları. 
 • Gerekli olan durumlarda bilgi, belge ve benzeri bildirimlerin gönderilebilmesi amacıyla kargo şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT). 
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olabilecek durumlarda diğer yetkili kurum ve kuruluşlar.
 1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, her türlü yazılı ve sözlü olarak tıp merkezimize şahsen yaptığınız başvuru ve beyanlar, tıp merkezimizde gerçekleştirilen muayeneler, tıbbi testler/tetkikler ile doktorlarımız ve diğer tıp merkezi personelimiz ile gerçekleştirdiğiniz iletişim kapsamında tıp merkezi bilgi yönetim sistemi, iş birliği içinde olduğumuz sağlık kuruluşları, laboratuvarlar ve bunların entegre sistemleri neticesinde veya çağrı merkezi, internet sitesi, e-posta, faks ve alınan görüntülü kayıtlar vasıtasıyla toplanmaktadır. Söz konusu verileriniz, iş bu aydınlatma metninin 2. maddesinde belirtilen işleme amaçları ve aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda işlenebilecektir:

Tıbbî teşhis ve tedavi bilgileriniz, muayene verileriniz, biyometrik ve genetik verileriniz, cinsel hayata ilişkin verileriniz, laboratuvar, görüntüleme ve test sonuçlarınız, reçete bilgileriniz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz Kanunun 6. Maddesinin 3. fıkrası gereğince “Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir” hükmüne dayanarak,  

kimlik verilerinizden; adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız, nüfus cüzdanı seri/sıra numaranız, uyruk bilginiz, anne-baba adınız, doğum yeri ve tarihiniz, cinsiyetiniz, medeni haliniz, sigorta veya hasta protokol numaranız, yurt dışından gelen vatandaş olmanız durumunda pasaport/yupass numaranız, biyometrik verilerinizden; avuç içi veriniz, iletişim verilerinizden; adresiniz, Kanunun 5. maddesinin 2. Fıkrasının ç bendi gereğince “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hükmüne dayanarak, 

iletişim verilerinizden; telefon numaranız ve e-posta adresiniz, finansal verilerinizden; banka IBAN/hesap bilgileriniz ve kredi kartı bilgileriniz, görsel/işitsel verilerinizden; kamera kaydı görüntüleriniz Kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrasının ç ve f bentleri uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hükümlerine dayanarak işlenebilecektir. 

 1. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarıca; 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

 • Başvurunuzu, kimliğinizi teyit edici belgelerle birlikte “Topçu Mahallesi 1523 Sokak No:1 Elvankent Etimesgut/ANKARA” adresinde Şirketimize bizzat iletebilirsiniz,
 • Başvurunuzu güvenli elektronik imza veya mobil imzanız ile Şirketimizin bilgi@lidertipmerkezi.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz,
 • Başvurunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden bilgi@lidertipmerkezi.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
 • Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.

Kanunun 11. Maddesindeki haklarınıza yönelik başvurularınızı (başvuruda; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunun bulunması zorunludur) yukarıda açıklanan yöntemlerle şirketimize iletmeniz halinde başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırmakla mükellefiz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı uyarınca taleplerinize yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmadan, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınarak cevap verilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Lider Tıp Merkezi tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Şirketimiz iş bu aydınlatma metnini, ilgili mevzuatta gerçekleştirilecek değişiklik ve yeniliklere paralel olarak, değiştirme hakkına sahiptir.

Saygılarımızla.

 

LİDER TIP MERKEZİ