Değerli çalışan adayımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) uyarınca Lider Grup Sağlık Hizmetleri Medikal Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Lider Tıp Merkezi” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işleyebileceğimizi, işlenen verilerinizi kimlere hangi amaçlarla aktarabileceğimizi, kişisel verilerinizi toplamamızın yöntemi ve hukuki sebepleri ile haklarınızı size açıklamak için bu metni bilginize sunmaktayız. 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Lider Grup Sağlık Hizmetleri Medikal Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup Topçu Mahallesi 1523 Sokak No:1 Elvankent Etimesgut/ANKARA adresinde faaliyet göstermektedir. (web adresimiz: www.lidertipmerkezi.com.tr, e-posta adresimiz: bilgi@lidertipmerkezi.com.tr)

 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.  

 1. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabileceğimiz

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

Kişisel verileriniz, gerekli olan durumlarda tarafınıza bilgi, belge ve benzeri bildirimlerin gönderilebilmesi amacıyla kargo şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne (PTT), referans olarak gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla söz konusu kişilere (Referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerinin ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaşıldığını ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz), daha önce çalışmış olduğunuz şirketlerle teyitleşmek için söz konusu şirketlere, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olabilecek durumlarda diğer yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. 

 1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurusunda sunmuş olduğunuz belgeler, beyanlarınız veya başvuru formunu doldurmanız suretiyle ya da e-posta, faks ve alınan görüntülü kayıtlar gibi elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır. Söz konusu verileriniz, iş bu aydınlatma metninin 2. maddesinde belirtilen işleme amaçları ve aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda işlenebilecektir.

Kimlik verilerinizden; adınız soyadınız, doğum yeri ve tarihiniz, cinsiyetiniz, uyruğunuz, fotoğrafınız, medeni haliniz, imza beyanınız iletişim verilerinizden; adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz, özlük verilerinizden; öğrenim durumunuz, mesleğe yönelik kurs ve staj bilgileriniz, daha önce çalıştığınız şirketler ve referans bilgileriniz, askerlik durum bilginiz, sürücü belgesi bilginiz, çocuk sayınız ve eşinizin mesleği, diğer verilerinizden sigara kullanıp kullanmadığınız bilgisi, görsel/işitsel verilerinizden; kamera kaydı görüntüleriniz Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının ç ve f bentleri uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”  ve “ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hükümlerine dayanarak işlenebilecektir. 

 1. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarıca; 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

 • Başvurunuzu, kimliğinizi teyit edici belgelerle birlikte “Topçu Mahallesi 1523 Sokak No:1 Elvankent Etimesgut/ANKARA” adresinde Şirketimize bizzat iletebilirsiniz,
 • Başvurunuzu güvenli elektronik imza veya mobil imzanız ile Şirketimizin bilgi@lidertipmerkezi.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz,
 • Başvurunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden bilgi@lidertipmerkezi.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
 • Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.

Kanunun 11. Maddesindeki haklarınıza yönelik başvurularınızı (başvuruda; ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunun bulunması zorunludur) yukarıda açıklanan yöntemlerle şirketimize iletmeniz halinde başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırmakla mükellefiz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı uyarınca taleplerinize yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmadan, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınarak cevap verilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Lider Tıp Merkezi tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Şirketimiz iş bu aydınlatma metnini, ilgili mevzuatta gerçekleştirilecek değişiklik ve yeniliklere paralel olarak değiştirme hakkına sahiptir.

Saygılarımızla.

 

LİDER TIP MERKEZİ